ته چین مرغ
آبجی نشاط
آبجی نشاط
20
ته چین مرغ
18000 تومان
زرشک پلو با مرغ 4 تکه
آبجی نشاط
آبجی نشاط
20
زرشک پلو با مرغ 4 تکه
21000 تومان
ته چین مرغ(4 نفره)
آبجی نشاط
آبجی نشاط
20
ته چین مرغ(4 نفره)
32000 تومان
آلو مسما با برنج هاشمی
آبجی مهین
آبجی مهین
20
آلو مسما با برنج هاشمی
22300 تومان
زرشک پلو با مرغ 4 تکه
آبجی مهین
آبجی مهین
20
زرشک پلو با مرغ 4 تکه
22800 تومان
باقلی قاتوق با برنج هاشمی
آبجی نگار
آبجی نگار
19.75
باقلی قاتوق با برنج هاشمی
21000 تومان
قیمه ماسوله با برنج هاشمی
آبجی نگار
آبجی نگار
20
قیمه ماسوله با برنج هاشمی
20600 تومان
گوجه خورشت با برنج هاشمی
آبجی مریم
آبجی مریم
20
گوجه خورشت با برنج هاشمی
17400 تومان
فسنجون با برنج هاشمی
آبجی زهرا
آبجی زهرا
20
فسنجون با برنج هاشمی
21400 تومان
انارمسمی با برنج هاشمی
آبجی زهرا
آبجی زهرا
19.75
انارمسمی با برنج هاشمی
19100 تومان
سیرابیج با برنج هاشمی
آبجی نیلوفر
آبجی نیلوفر
19.75
سیرابیج با برنج هاشمی
17400 تومان
میرزاقاسمی با برنج هاشمی
آبجی آناهیتا
آبجی آناهیتا
19.75
میرزاقاسمی با برنج هاشمی
17400 تومان
قرمه سبزی با برنج هاشمی
آبجی مریم
آبجی مریم
19.75
قرمه سبزی با برنج هاشمی
20400 تومان
اناربیج با برنج هاشمی
آبجی زهرا
آبجی زهرا
19.75
اناربیج با برنج هاشمی
22400 تومان
ترش تره با برنج هاشمی
آبجی سمیه
آبجی سمیه
19.75
ترش تره با برنج هاشمی
17400 تومان